Algemene voorwaarden

1. Definities

Lentewerk BV, gevestigd te Zuidzande, is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Lentewerk BV legt zich toe op loopbaanadvies en (beroeps)coaching in de meest ruime zin.

Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan Lentewerk BV aan wie de opdracht wordt verstrekt. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Lentewerk BV opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen de opdrachtgever en Lentewerk BV. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Niet alleen Lentewerk BV, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde geldt voor vroegere medewerkers, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Lentewerk BV hebben verlaten, alsmede voor de eventuele erfgenamen van diegenen die een beroep (zouden) kunnen doen op deze algemene voorwaarden. Lentewerk BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand, nadat deze door Lentewerk BV is aanvaard. Met de werkzaamheden zal een aanvang worden genomen nadat de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door Lentewerk BV is ontvangen en nadat het desgevraagde voorschot is voldaan.

Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, aanvaard en uitgevoerd door Lentewerk BV. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van opdracht niet van toepassing. De opdracht houdt uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis in maar een inspanningsverbintenis.

Lentewerk BV overlegt zo mogelijk tevoren met de opdrachtgever over het inschakelen van derden ten behoeve van de belangen van de opdrachtgever. Het inschakelen van derden bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Voor eventuele fouten van en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van de ingeschakelde derden is Lentewerk BV niet aansprakelijk.

Lentewerk BV is door de opdrachtgever gemachtigd om namens deze eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Lentewerk BV tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen. Dit geldt zowel voor in Nederland als in het buitenland ingeschakelde derden.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Aansprakelijkheid

Wanneer in het kader van een door Lentewerk BV uitgevoerde opdracht, verleend door opdrachtgever, Lentewerk BV aansprakelijk wordt gesteld voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van Lentewerk BV beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Lentewerk BV in rekening gebrachte honorarium, een en ander met een maximum van € 1.000,–, behoudens opzet of grove schuld.

5. Tarief

Lentewerk BV brengt aan opdrachtgever vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht een tarief in rekening, te vermeerderen met verschuldigde BTW, een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In de opdrachtbevestiging zal dit tarief worden bevestigd.

Het tarief dat Lentewerk BV in rekening brengt is een vooraf vastgesteld traject/opdracht tarief.

Lentewerk BV is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.

In beginsel brengt Lentewerk BV haar werkzaamheden aan de opdrachtgever vooraf in rekening. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Het tarief is afhankelijk van de soort opdracht en kan jaarlijks worden aangepast. Elke opdracht wordt individueel overeengekomen.

Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, informatie of factuur waarover de opdrachtgever reclameert aan Lentewerk BV kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Archivering

Nadat een opdracht is afgerond/het dossier is gesloten wordt het dossier gearchiveerd en gedurende een termijn van 7 jaar bewaard. Na deze termijn zal het dossier worden vernietigd, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven dat het dossier aan hem/haar dient te worden geretourneerd. Lentewerk BV behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het toezenden van het dossier.

Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Lentewerk BV zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Klachten en geschillen

Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Lentewerk BV en de opdrachtgever kennis te nemen. 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Lentewerk BV: www.lentewerk.nl.

Terug naar de bovenkant van de website